KVKK
www.abiyenial.com 6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 10.01.2024

Veri Sorumlusu Kimliği:

ABİYENİAL TEKSTİL GİYİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu: ABİYENİAL TEKSTİL GİYİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: AKDENİZ MAH. 1338 SOK. NO:32/21 KONAK/İZMİR

İletişim Kanalı: [email protected],

İşbu aydınlatma metni www.abiyenial.com adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

www.abiyenial.com adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

Üyelik başvurusu alınması, ürün tanıtımı, satışı, adreste yer alan fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışabilmesi

  Ürünler hakkında genel ve özel tanıtım yapılması, reklamların duyurulması,

  Mal/ürün satışı/reklam ve kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

  Ürün satış süreçlerinin yürütülmesi,

  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, (Hukuki Sebep: KVKK m.5 (2) (c)      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, (Hukuki Sebep: KVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Saklama ve arşiv faaliyetinin yürütülmesi

  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

  Talep/Şikayetlerin takibi (Hukuki Sebep: KVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte; kişisel verileriniz,

1.    Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

2.    Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta gönderimi kapsamında çalıştığımız firma ve ileti yönetim sistemi entegrasyonu için çalıştığımız entegratör firmaya aktarılacaktır.

3.    Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

4.    Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amaçlarıyla gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Abiyenial platformunu ziyaret etmeniz, Abiyenial platformuna Üye kişi tarafından bilgilerin sisteme girilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız. Verileriniz adı geçen web sitesinde yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken (yukarda her bir veri işleme amacının yanında kanun maddesi olarak yer verdiğimiz şekilde) kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması  hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız saklı olup; söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi,

· AKDENİZ MAH. 1338 SOK. NO:32/21 KONAK/İZMİR adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

· Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

· Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.